کشاورزی

کشاورزی


مخزن ذخیره آب مجموعه دارسیب دماوند
آقای مفخم
در حال اجرا
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
استخر ذخیره آب دایره ای -کشاورزی ساوه
بخش خصوصی
در حال اجرا
۱۳۹۶/۰۸/۱۵
استخر ذخیره آب کشاورزی
بخش خصوصی
اتمام یافته
۱۳۹۶/۰۷/۰۸
استخر ذخیره آب کشاورزی

اتمام یافته
۱۳۹۶/۰۷/۰۸
استخر ذخیره آب کشاورزی
بخش خصوصی
در حال اجرا
۱۳۹۶/۰۸/۰۸
استخر ذخیره آب کشاورزی
بخش خصوصی
اتمام یافته
۱۳۹۶/۰۶/۰۸
استخر ذخیره آب رفسنجان
بخش خصوصی
اتمام یافته
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
استخر ذخیره آب استان فارس
آقای کیانی
اتمام یافته
۱۳۹۵/۰۷/۱۸