نفت، پتروشیمی، نیروگاه

نفت، پتروشیمی، نیروگاه


تامین عایق حوضچه تبخیر تلمبه خانه غرب کارون
شرکت مهندسی و توسعه نفت
اتمام یافته
۱۳۹۶/۰۷/۰۱
حوضچه نمک زدایی هفت شهیدان
شرکت مناطق نفت خیز جنوب
در حال اجرا
۱۳۹۶/۰۷/۰۲
حوضچه نمک زدایی نیروگاه بهبهان

اتمام یافته
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
حوضچه پساب شرکت پتروشیمی اروند
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
اتمام یافته
۱۳۹۳/۱۰/۲۰
پروژه مخزن نمک زدایی نیروگاه سیکل ترکیبی تابان
مپنا توسعه ۲ - شرکت نصب نیرو
اتمام یافته
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
پروژه حوضچه تبخیر واحد نمک زدایی هفتکل
مناطق نفت خیز جنوب
اتمام یافته
۱۳۹۶/۰۱/۱۶
مخازن پتروشیمی اروند
شرکت طراحی مهندسی فرانگر صنعت
اتمام یافته
۱۳۹۵/۰۴/۱۶