معدن

معدن


هیپ و پوند مس میدوک
صنایع مس
اتمام یافته
۱۳۸۸/۰۱/۱۲