سیستم های خورشیدی شناور

سیستم های خورشیدی شناور


صفحات خورشیدی بر روی آب دریاچه ها و استخرهای کشاورزی و سدها شناور بوده و مانع تبخیر آب ذخیره شده در استخر می شوند. علاوه بر آن بدون فراهم نمودن فضا بر روی زمین باعث تولید انرژی الکتریکی برای کارگاهها، زمین های اطراف آن می شوند.
 فواید سیستم های خورشیدی شناور

  آسان برای انطباق با هر تنظیمات الکتریکی
  مقیاس بندی با توجه به تولید برق از کم تا زیاد
  بدون نیاز به ابزار یا تجهیزات سنگین برای نصب
  تمام مواد قابل بازیافت است
  کاهش تبخیر آب برای حفظ آبیاری و آب آشامیدنی
  کندترکردن رشد جلبک ها و محافظت از آب توسط جزیره شناور
  کم تاثیردر محیط زیست: بدون کار حفاری، عدم تاثیری بر کیفیت آب
  کاهش فرسایش سدهای مخزن با کاهش امواج
  بازگشت سرمایه گذاری با افزایش در کم کردن قیمت اجاره و هزینه های نصب و راه اندازی
 ساده کردن فرایند تولید برای اطمینان از هزینه تولید پایین و قیمت رقابتی سیستم
  تولید برق بیشتر به اثر خنک کننده آب در پانلها و کابلها
  سیستم همچنین می تواند کیفیت آب را بهبود دهد. از آنجا که آب در معرض نور آفتاب قراردارد ،فتوسنتز باعپ رشد مواد آلی میگردد، از جمله جلبکها . ایجاد سایه در آب، باعث کاهش رشد جلبکها و به حداقل رساندن هزینه های متداول و نیروی کارمیشود.