تثبیت و مسلح سازی

تثبیت و مسلح سازی

با گسترش و توسعه تمدن و شهرنشینی، محل¬های ساخت¬و¬ساز با شرایط ژئوتکنیکی مناسب روز به روز رو به کم شدن می باشند، لذا استفاده از مکان های با شرایط نامناسب ژئوتکنیکی برای ساخت و ساز ها افزایش می یابد. در نتیجه مهندسان با چالش ها و مشکلات ژئوتکنیکی زیادی از جمله گسیختگی، نشست های کل و نسبی زیاد، ناپایداری، روانگرایی، فرسایش و تراوش آب درگیر خواهند شد. بطور کلی راهکارهای برخورد با شرایط ژئوتکنیکی و مصالح نامناسب را می توان شامل موارد ذیل دانست:
• اجتناب از ساخت وساز در آن محل
• طراحی سازه موردنظر متناسب با شرایط موجود
• بهبود خواص مصالح و شرایط ژئوتکنیکی منطقه
از این میان مسئله بهبود خواص مصالح و شرایط ژئوتکنیکی برای بسیاری از پروژه¬ها بیشتر الزام پیدا می کند. در واقع مسئله تثبیت و تسلیح زمین یک مسئله بسیار مهم در عملیات ژئوتکنیکی می باشد.
اهداف کلی از بهسازی و بهبود وضعیت خاک را می توان بطور کلی مطابق عوامل زیر دانست:
• افزایش مقاومت و باربری
• کاهش فرسایش
• کاهش نشست
• کنترل تراوایی، کاهش فشار آب حفره¬ای
• جلوگیری از واکنش های فیزیکی، شیمیایی مضر ناشی از شرایط محیطی و ...
یکی از روش های بهسازی و تقویت (و یا تسلیح) خاک، استفاده از مصالح تقویت¬کننده برای پایداری خاکریزی¬ها به منظور ساخت شیب ها، سدها، دیوارها، فونداسیون ها و جاده ها می¬باشد. با توجه به اینکه مصالح تقویت کننده (و یا مسلح کننده ها) طی انجام عملیات اجرایی در محل جایگذاری خواهند شد، لذا از این روش تحت عنوان تقویت و یا تسلیح با مصالح تقویت¬کننده نام برده می¬شود. مصالح ژئوسنتتیکی یکی از این مصالح تقویت¬کننده می باشند که با توجه به ویژگی¬های مکانیکی، هیدرولیکی و ... خود در این زمینه دارای کاربردهای فراوانی می باشد.
با توجه به عملکرد مسلح کننده ها، ژئوسنتتیک ها تنش های کششی و یا همه جانبه را برای خاکریز مورد نظر فراهم می کنند. این فرآیند از طریق مهارها، غشاء یا پوسته تنیده، محدودیت جانبی ناشی از اصطکاک، قفل و بست و یا محصورشدگی نزدیک به هم امکان پذیر می باشد. در هر کاربردی ممکن است یک و یا چندین مکانسیم از مکانیسم های فوق استفاده شود.
ژئوسنتتیک ها عمدتاً شامل ژئوتکستایل ، ژئوگرید، ژئوسل، سپرهای ژئوسنتتیکی، پوشش سیمانی پلیمری و یا دیگر مصالح نوین ساخته شده به دست بشر جهت استفاده در پروژه های ژئوتکنیکی می باشند که برای تسلیح و تقویت شیب ها، خاکریزی سدها، دیوارهای حائل، پی ها و جاده ها می توانند استفاده شوند.