تیم PGP

تیم PGP

 

نام و نام خانوادگی: سید محمد حسینی

سمت: مدیرعامل

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۱۴۱۹۳۹

ایمیل: M.hosseini@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: بابک آسا

سمت: مدیر بازرگانی

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۸۵۵۹۰۷

ایمیل: B.asa@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: دانا امینی

سمت: مدیر فنی

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۴۸۵۸۱۷

ایمیل: Technical@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: سهیل جلیلی

سمت: مشاور حقوقی

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۱۴۱۹۴۱

ایمیل: Info@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: الهام کاشف

سمت: مدیر واحد کشاورزی و آب و فاضلاب

تلفن تماس: ۰۹۱۲۴۴۰۸۵۸۱

ایمیل: SalesA@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: سید مصطفی حسینی

سمت: مدیر واحد ساختمان و تونل

تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۹۸۰۴۱۰

ایمیل: SalesB@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: امیررضا دیانت فر

سمت: مدیریت مالی

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۱۴۱۹۴۰

ایمیل: Info@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: سهیلا پیرهادی

سمت: مشاور تبلیغاتی

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۱۴۱۹۴۰

ایمیل: Info@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: آزاده یزدانی

سمت: کارشناس کشاورزی

تلفن تماس: ۰۹۱۲۸۹۰۴۶۲۲

ایمیل: SalesA@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: حدیثه خسروی

سمت: کارشناس ارشد ژئوتکنیک

تلفن تماس: ۰۹۱۲۸۹۰۴۶۲۲

ایمیل: SalesB@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: شهلا شکوهی

سمت: کارشناس دفتر فنی

تلفن تماس: ۰۹۱۰۲۹۸۰۴۱۰

ایمیل: SalesB@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: ندا شینی

سمت: مسئول دفترو اپراتور

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۱۴۱۹۴۰

ایمیل: Info@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: حسین ناظمی

سمت: مشاور بخش تونل

تلفن تماس: ۰۹۱۲۸۹۰۴۶۳۳

ایمیل: SalesB@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: محمد علی منشی­زاده

سمت: سرپرست اجرا

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۱۴۱۹۴۰

ایمیل: SalesA@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: مهدی کاشف

سمت: سرپرست اجرا

تلفن تماس: ۰۹۱۲۸۹۰۴۶۲۰

ایمیل Info@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: سحر قاسمیان

سمت: کارشناس و مشاور بخش کشاورزی

تلفن تماس: ۰۹۱۲۸۹۰۴۶۲۰

ایمیل: Info@pgpgeo.com

    نام و نام خانوادگی: میلاد جهن

سمت: سرپرست اجرا

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۱۴۱۹۴۰

ایمیل: Info@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: پیام جلالی

سمت: سرپرست اجرا

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۱۴۱۹۴۰

ایمیل: Info@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: فاطمه دودانگه

سمت:مسئول حسابداری

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۱۴۱۹۴۰

ایمیل: Info@pgpgeo.com

نام و نام خانوادگی: حسن مویری نیری

سمت: تدارکات و پشتیبانی

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۱۴۱۹۴۰

ایمیل: Info@pgpgeo.com