مقالات

ماژول ها

مقالات


[آرشیو]
ژئوسنتتیک ها، دسته ای از مواد پلیمری و مصنوعی می باشند که به طور اختصاصی برای استفاده در کاربرد های مهندسی ژئوتکنیک، ژئوتکنیک زیست محیطی، هیدرولیک و حمل و نقل تولید می شوند. به صورت متداول، کاربرد اصلی یک ژئوسنتتیک در یکی از دسته های: جداسازی، فیلتر کردن، زهکشی، مسلح سازی، مانع در برابر مایعات/گاز ها و یا کنترل فرسایش طبقه بندی می شود. گاهی اوقات ژئوسنتتیک ها دارای عملکرد های ترکیبی می باشند.
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸       (تعداد بازدید : ۶۳۳۴)

شرکت فنی و مهندسی پوشش گسترپاسارگاد در زمینه معرفی، طراحی، تهیه، نصب و اجراي مصالح ژئوسنتتیک با سابقه همکاري طولانی با تولیدکنندگان معتبر در دنیا و با توجه به اجراي پروژههاي شاخص وبزرگ در طول سال هاي گذ شته، مجموعهاي قدرتمند وقابل اعتماد در زمینههاي تخصصی محصولات ژئوسنتتیک بوجود آورده است. در حال حا ضر این شرکت با تکیه بر کادر فنی مجرب و امکانات بالقوه خود مفتخر به معرفی این مح صولات به کارفرمایان، مهند سین م شاور و پیمانکاران محترم در صنایع، ساختمان، ک شاورزي، نفت وگاز، آب و فا ضلاب، راه سازي می با شد، و تلاش دارد با همکاري و همفکري در پروژههاي صنعتی وظایف خود در چرخه عظیم صنعت کشور را به نحو احسن به انجام رساند.
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳       (تعداد بازدید : ۷۵۶۸)

با توجه به نوشتجات فنی،هر ۰,۵ میلیمتر افزایش در ضخامت ژئوممبرین تا ۳۰ % مقاومت مکانیکی شامل مقاومت در برابر پارگی، ترك خوردگی و سوراخ شدگی را افزایش می دهد. البته در ضخامت هاي بالاي ۲ میلیمتر به علت احتمال رخ دادن را تا HDPE پدیده ورقه اي شدن ۱( شکل ۳) که در صفحات با ضخامت بالا اتفاق می افتد، عملکرد کششی ژئوممبرین حدي کاهش پیدا میدهد.
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳       (تعداد بازدید : ۸۱۹۶)

در مبادي ورودي کشور ژئوممبرین معمولاً در کانتینرهاي در بسته حمل می گردد. لذا آسانترین راه انتقال مستقیم کانتینر بوسیله تریلی میباشد. در صورتیکه بنا به هر دلیلی تعویض کانتینر در مبادي ورودي مدنظر قرار گیرد، روشی نظیر آنچه در پس مورد تخلیه ژئوممبرین می آید می باید مورد استفاده قرار گیرد. تخلیه رولها بستگی قاطع به ابعاد رولها دارد، رولهاي کم عرض تر را می توان راحتتر تخلیه نمود. اما روش ارائه شده در این بخش می تواند در مورد رولهاي عریض نیز با سرعت کمتر و استفاده از جرثقیل قوي تر پیگیري شود.
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳       (تعداد بازدید : ۸۱۶۸)

خا صیت گذردهی کم خاک رس خالص در مقابل مایعات پایه ت شکیل نوعی ژئوکمپوزیت بنام GCL یا Geosynthetics Clay Liner گ شته ا ست. GCL ت شکیل شده از دو لایه ژئوتک ستایل در زیر و رو که مابین آنها مقدار م شخ صی رس بنتونیت قرار گرفته و این مجموعه با رو شهای خا صی بهم مت صل شده و غ شاء ی کپارچه نفوذ ناپذیر درمقابل مایعات را پدید آورده اند.تغییر در عوامل تشککککیل دهنده GCL یعنی نوع ژئوتکسکککتایلو نوع رس بنتونیت و تفاوت در روت اتصکککاا این اتوا د تولید منجر به پیدایش انواع گوناگون GCL گ شته ا ست ؛ اما قبل از آنکه به د سته بندی انواع GCL پرداخته شود لازم ا ست مکانیوم عمل این م صالح یعنی چگونگی تلوگیری از عبور مایعات مورد بررسی قرار گیرد:
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳       (تعداد بازدید : ۷۴۲۸)